Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, της μεταποίησης στους τομείς Βοοτροφίας και Αιγοπροβατοτροφίας καθώς και της ανάλυσης των σχετικών στοιχείων.

Στόχος της μελέτης είναι η υποβολή προτάσεων με σκοπό την βελτίωση της ιχνηλασιμότητας, του εξορθολογισμού του κόστους παραγωγής, της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, της σχέσης προσφοράς-ζήτησης στις κατηγορίες μεταποιημένων προϊόντων (από εγχώριο γάλα, εισαγόμενο ή πρόσμιξη), των εισαγωγών γάλακτος (ποσότητες, τιμές και τρόποι ελέγχου), των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος και των προϊόντων και τέλος της προβολής των προϊόντων γάλακτος.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από τους:

α) Διονύσιο Αντωνόπουλο, Χημικό, που υπηρετεί ως άμισθος ειδικός σύμβουλος στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο.

β) Αριστείδη Στρατάκο, Γεωπόνο, που υπηρετεί με απόσπαση στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

γ) Γεώργιο Λαλιώτη, Γεωπόνο, που υπηρετεί με απόσπαση στο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

δ) Θεοφάνη Γεωργόπουλο, Καθηγητή Εφαρμογών του Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, που υπηρετεί με απόσπαση στο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ε) Αντώνιο Ασημακόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υπηρετεί με παράλληλα καθήκοντα στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

στ) Ιωάννα Παππά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄ προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ζ) Αργύριο Παπαγεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄ προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

η) Σπυρίδωνα Ντουντουνάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

Την Ομάδα Εργασίας θα συνεπικουρούν στο έργο της, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι άλλων οργανισμών και φορέων, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε η Σοφία Αγγέλαινα, υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί με απόσπαση στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε περίπτωση απουσίας τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αριστείδης Στρατάκος. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται σε τρείς (3) μήνες. Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

neapaseges.gr

The post Ομάδα Εργασίας για το γάλα στο ΥπΑΑΤ appeared first on Agrotes.eu.

Source link