Καλούνται οι  δυνητικοί δικαιούχοι, όπως περιγράφονται στην ενότητα 3, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υποµέτρων 13.1 και 13.2 του Μέτρου 13.

ΠΗΓΗ