Το φαινόμενα υβριδισμού σε πληθυσμούς άγριων χοίρων, αλλά και το ότι έχουν καταγραφεί εκτεταμένες σε συχνότητα και μέγεθος ζημιές σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μεμονωμένες καλλιέργειες, οδήγησαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειεας να πάρει περιοριστικά και προστατευτικά μέτρα.

Μέσα σε τρεις μήνες η εκτατική και ημισταβλιζόμενη χοιροτροφία θα πρέπει να περιορισεί εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε τη σχετική απόφαση:

Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 104, 105, 107 και 113 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα».
2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «περί Προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ιδίως το άρθρο 78 αυτού.
3. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 « Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ́/2005).
6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ́) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
8. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
9. Τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α ́/4-12-15) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ́) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
11. Το π.δ. 24/2015 (Α/20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
12. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α ́) «Ανασύσταση των Υπουργείων « και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
13. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α ́) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 1607 Α ́) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
15. Την υπ’ αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β ́).
16. Το αριθμ. 4413/138551/22.12.2017 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ/Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής/Δ/νση Υγείας
των Ζώων – Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων περί «επαγρύπνησης για την αφρικανική πανώλη
των χοίρων».
17. Το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί εκτεταμένες σε συχνότητα και μέγεθος ζημιές σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μεμονωμένες καλλιέργειες, και έχουν εμφανιστεί φαινόμενα υβριδισμού σε πληθυσμούς άγριων χοίρων
σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού τους.
18. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

αποφασίζουμε:

Από τη δημοσίευση της παρούσας ολοκληρώνεται και λήγει η διάρκεια ισχύος της αριθμ. 133281/2218/
30-7-2013 (ΦΕΚ 2120 Β ́2013) απόφασης, περί «Εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας σε δάση και δασικές εκτάσεις».
Με μέριμνα των οικείων Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και των αντίστοιχου χωρικής αρμοδιότητας, Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) θα ενημερωθούν σχετικά οι δικαιούχοι χοιροτρόφοι της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 133281/2218/30-7-2013 (ΦΕΚ 2120 Β ́ 2013) απόφασης, οι οποίοι και σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να περιορίσουν εντός των σταυλικών κ.λπ. περιφραγμένων εγκαταστάσεών τους, την ασκούμενη εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα μας ενημερώσουν για τις ενέργειες τους στα
πλαίσια της παρούσας απόφασης.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΠΗΓΗ