Απαγορεύτηκε η άσκηση θήρας για τρία (3) χρόνια σε έκταση συνολικού εμβαδού 31.949 στρ. (τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα στρεμμάτων) -συμπεριλαμβανομένων δασικών και αγροτικών εκ […]

ΠΗΓΗ