Φορολογία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο για τη μη τήρηση των κανόνων του ΦΠΑ για ορισμένες αγορές βασικών προϊόντων

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ για την επέκταση εφαρμογής ενός μέτρου του ΦΠΑ που επιτρέπει παρεκκλίσεις για ορισμένες αγορές βασικών προϊόντων.

Επί του παρόντος, το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ορισμένες αγορές βασικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου ότι η παρέκκλιση αυτή κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το 1977, το Ηνωμένο Βασίλειο επέκτεινε σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν περιορίζεται πλέον στο εμπόριο των βασικών εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ που συμφωνήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη (οδηγία ΦΠΑ, οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου), αυτός ο τύπος παρέκκλισης «standstill» δεν μπορεί να επεκταθεί. Παράγει επίσης σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εις βάρος άλλων χρηματοπιστωτικών αγορών εντός της ΕΕ.

Η παραπομπή ακολουθεί την παράλειψη του Ηνωμένου Βασιλείου να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία του με τον κοινοτικό νόμο για τον ΦΠΑ μετά από την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2018.

Ιστορικό

Το άρθρο 394 της οδηγίας ΦΠΑ είναι μια διάταξη standstill που προβλέπει τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος παρέκκλισης από το σύνηθες σύστημα είσπραξης του ΦΠΑ της ΕΕ. Η διάταξη αυτή επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν, την 1η Ιανουαρίου 1977, ειδικά μέτρα για την απλούστευση της διαδικασίας είσπραξης του ΦΠΑ ή για την αποτροπή ορισμένων μορφών φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μια προϋπόθεση ήταν ότι τα μέτρα αυτά έπρεπε να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1978.

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που κοινοποιούνται βάσει του άρθρου 394. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προβεί σε τουλάχιστον οκτώ τροποποιήσεις της παρέκκλισης χωρίς να κοινοποιήσει τις τροποποιήσεις στην Επιτροπή.

 

ΠΗΓΗ