Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης ανήκει στην αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και διενεργείται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

ΠΗΓΗ